Umowa o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sp. z o. o. "Steklolux" (UNP 400523062, adres prawny: Republika Białoruś, Homel, ul. bazowa, d. 5 moich danych osobowych i potwierdzam, że wyrażając taką zgodę, działam swoją wolą i w moim interesie. Zgodnie z Ustawą Republiki Białorusi "o danych osobowych" Wyrażam zgodę na podanie informacji związanych z moją tożsamością: moje nazwisko, imię, drugie imię, adres rejestracyjny, stanowisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, dane paszportowe i inne informacje. Lub, jeśli jestem prawnym przedstawicielem osoby prawnej, wyrażam zgodę na dostarczenie informacji dotyczących szczegółów osoby prawnej: nazwy, adresu prawnego, rodzajów działalności, nazwy i imienia i nazwiska organu wykonawczego. W przypadku podania danych osobowych osób trzecich, oświadczam, że uzyskałem zgodę osób trzecich, w interesie których działam, na przetwarzanie ich danych osobowych, w tym: gromadzenie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja lub zmiana), wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie), depersonalizacja, blokowanie, niszczenie, a także wykonywanie wszelkich innych działań z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Białorusi.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzielam w celu uzyskania usług świadczonych przez Sp. z o. o. "Szklolux" na i za pośrednictwem strony internetowej stekloluks.by.

Wyrażam zgodę na wykonywanie ze wszystkimi wymienionymi danymi osobowymi następujących czynności: gromadzenie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja lub zmiana), wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przekazywanie), depersonalizacja, blokowanie, niszczenie, a także wykonywanie wszelkich innych działań z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Białorusi. Przetwarzanie danych może odbywać się zarówno z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji, jak i bez ich użycia (w przypadku przetwarzania nieautomatycznego). Podczas przetwarzania danych osobowych Sp. z o. o. "Steklolux" nie ma ograniczeń w stosowaniu metod ich przetwarzania. Niniejszym przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że w razie potrzeby firma Steklolux Sp. z o. o. ma prawo udostępniać moje dane osobowe w celu osiągnięcia powyższych celów stronom trzecim, w tym w celu angażowania osób trzecich w świadczenie usług w tych celach. Takie osoby trzecie mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej zgody oraz do powiadamiania mnie o opłatach za usługi, specjalnych promocjach i ofertach na stronie internetowej stekloluks.by. Informowanie odbywa się za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zdaję sobie sprawę, że kliknięcie przycisku "Wyślij zgłoszenie" (lub przycisków "skontaktuj się ze mną", "Zapłać za pośrednictwem strony") na tej stronie oznacza moją pisemną zgodę na warunki opisane wcześniej.

Polityka prywatności serwisu stekloluks.by

Poniżej znajduje się Polityka Prywatności witryny stekloluks.by, która ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych i innych danych dostarczanych lub otrzymywanych przez LLC "Steklolux" ("Spółka") za pośrednictwem tej strony internetowej. Firma przywiązuje dużą wagę do zachowania poufności Twoich danych osobowych i innych danych. Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych i innych danych. Zapoznaj się z Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o praktykach prywatności stosowanych przez firmę. Jeśli nie zgadzasz się z poniższą polityką prywatności, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z witryny stekloluks.by.

1. ZBIERANIE DANYCH

Firma gromadzi i przechowuje wszystkie dane osobowe i inne dane wprowadzone na stronie internetowej stekloluks.by. dane te obejmują informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i e-mail, dane paszportowe, a także dane dotyczące płatności (takie jak numer karty kredytowej, imię i nazwisko właściciela oraz data ważności karty) oraz inne informacje. Podane informacje są niezbędne do celów świadczenia usług świadczonych na i za pośrednictwem strony internetowej stekloluks.by, rejestracji na stronie internetowej stekloluks.by, a także w celu zadawania pytań lub wykonywania innych czynności na stronie internetowej stekloluks.by. gdy prowadzisz działania na stronie internetowej stekloluks.by w imieniu osoby trzeciej firma prosi o podanie danych osobowych. Przed podaniem danych osobowych osób trzecich należy uzyskać ich zgodę, ponieważ przeglądanie lub modyfikowanie ich danych będzie możliwe tylko na koncie osobistym za pośrednictwem konta. Firma automatycznie pobiera i przechowuje określone informacje o Twoim komputerze podczas odwiedzania witryny stekloluks.by. firma określa Twój adres IP, typ przeglądarki, a także stronę internetową, z której przeszedłeś na stronę internetową stekloluks.by. informacje te nie zawsze mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Firma może również gromadzić dane dotyczące twojej aktywności online, takie jak przeglądane strony i informacje. Firma może okresowo legalnie uzyskiwać dane osobowe i inne od Partnerów oraz z niezależnych źródeł zewnętrznych. Odwiedzając witryny osób trzecich za pośrednictwem witryny stekloluks.by. firma może również otrzymywać pewne informacje, które przekazujesz tym witrynom.

2. WYKORZYSTANIE DANYCH

Firma wykorzystuje dane osobowe i inne dane o Tobie za twoją zgodą do następujących celów:

 • w celu świadczenia usług zgodnie z zawartą umową i / lub Warunkami korzystania z zasobu;
 • do pracy z kontem, w tym wysyłania powiadomień;
 • aby skontaktować się z Tobą;
 • odpowiadając na pytania i komentarze;
 • w celu oceny zainteresowania naszymi usługami i stroną internetową stekloluks.by i podniesienie ich jakości;
 • w celu identyfikacji i zapobiegania oszustwom i / lub innym nielegalnym działaniom;
 • aby wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Ciebie;
 • w innych celach, o których użytkownik zostanie poinformowany podczas zbierania danych.

3. TRANSMISJA DANYCH

Pod pewnymi warunkami i za twoją zgodą firma może udostępniać Twoje dane osobowe i inne osobom trzecim w celu identyfikacji i zapobiegania oszustwom. Firma może upoważnić osoby trzecie do gromadzenia danych w imieniu firmy, w tym informacji niezbędnych do działania niektórych funkcji witryny stekloluks.by. osoby trzecie mogą gromadzić tylko te informacje, które są niezbędne do wykonywania ich funkcji, przy czym nie mogą przekazywać otrzymanych danych ani wykorzystywać ich do innych celów. Są również zobowiązani do stosowania tych samych praktyk ochrony danych, których przestrzega firma.

4. UJAWNIENIE DANYCH

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe i inne w następujących przypadkach:

 • w przypadku wezwania do sądów, na podstawie decyzji sądu, a także w celu zachowania praw i ochrony firm przed roszczeniami i pozwami sądowymi lub w innych przypadkach, gdy wymaga tego ustawodawstwo Republiki Białorusi;
 • jeśli firma uzna za uzasadnione zapobieganie lub jakiekolwiek środki przeciwko nielegalnym działaniom przeciwko firmom; w celu ochrony praw lub bezpieczeństwa firmy, strony internetowej stekloluks.by, użytkowników tej strony oraz zgodnie z Regulaminem i warunkami korzystania z witryny stekloluks.by;
 • jeśli strona internetowa stekloluks.by zostanie nabyty lub stanie się częścią innej firmy. W takim przypadku firma wyśle odpowiednie powiadomienie na adres e-mail podany podczas rejestracji na niniejszej stronie internetowej, zanim inna polityka prywatności wejdzie w życie w odniesieniu do Twoich danych osobowych i innych danych. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, użytkownik zostanie poinformowany o Ujawnieniu swoich danych osobowych i innych danych osobom trzecim i będzie miał możliwość zapobieżenia ich ujawnieniu.

5. PLIKI COOKIES

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są instalowane na twoim komputerze podczas odwiedzania prawie każdej strony internetowej. Pliki cookie nie rozpoznają cię osobiście; nie mogą zaszkodzić Twojemu komputerowi. Są one wykorzystywane przez odwiedzane witryny internetowe, aby zwiększyć efektywność korzystania z tych witryn, dostarczyć firmie dane, których analiza pomoże ulepszyć witrynę stekloluks.by ogólnie rzecz biorąc, a także informacje o miastach i krajach, które Cię interesują, co da nam możliwość personalizacji ofert i informacji promocyjnych firmy. Na stronie internetowej stekloluks.by firma wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić Ci dostęp do tej strony internetowej bez wpisywania za każdym razem swojej nazwy użytkownika. Inne pliki cookie pomagają firmie określić, co Cię interesuje lub nie interesuje na stronie internetowej stekloluks.by. tak więc przy następnej wizycie na stronie internetowej stekloluks.by firma może zapewnić Ci ważniejsze i bardziej przydatne funkcje. Firma, a także niektórzy Partnerzy, używają plików cookies na stronie internetowej stekloluks.by aby dowiedzieć się, jak skuteczna jest reklama i czego dokładnie szukają użytkownicy na tej stronie.

6. LINKI DO STRON TRZECICH

Strona www stekloluks.by zawiera linki do stron trzecich i może informować użytkowników o produktach i usługach osób trzecich. jeśli zdecydujesz się odwiedzić stronę trzecią lub skorzystać z oferowanych na niej usług, pamiętaj, że niniejsza Polityka prywatności nie będzie traktowana jako ważna w odniesieniu do podejmowanych przez Ciebie działań i informacji przekazywanych stronom trzecim. W takim przypadku strony trzecie nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności stron trzecich w celu zapoznania się z ich zasadami i warunkami gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania i ujawniania danych osobowych i innych.

7. PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Firma udostępnia Twoje dane osobowe i inne dane tylko tym pracownikom firmy, którzy naprawdę ich potrzebują, aby świadczyć ci usługi i wykonywać swoje bezpośrednie zadania. Strona www stekloluks.by podejmuje kroki proceduralne i techniczne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych i innych, a także nieautoryzowanemu dostępowi do nich i ich rozpowszechnianiu. Firma dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe i inne były przechowywane w bezpiecznym środowisku niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

8. DOSTĘP, PRZEGLĄDANIE I MODYFIKOWANIE DANYCH

Przekazując spółce swoje dane osobowe i inne dane za pośrednictwem strony internetowej stekloluks.by. zgadzasz się, że firma może przechowywać pewną część takich danych w plikach i bazach danych firm w celu analizy i księgowania danych, a także w celu zapobiegania możliwym oszustwom, rozwiązywania ewentualnych konfliktów, pomocy w rozwiązywaniu problemów, pomocy w dochodzeniach, egzekwowania warunków korzystania z witryny stekloluks.by i działać zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Białorusi. Możesz poprosić firmę o usunięcie lub zmianę danych, które firma ma o Tobie, wysyłając list na adres firmy za pośrednictwem poczty elektronicznej/formularza opinii. Okres przechowywania danych osobowych wynosi 3 lata. W przypadku otrzymania wniosku o usunięcie danych, w terminie 15 dni Spółka zaprzestaje przetwarzania danych osobowych, usuwa je i przesyła zawiadomienie o tym wnioskodawcy.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Firma może wprowadzić zmiany w Polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej stekloluks.by. firma poinformujemy Cię o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności poprzez umieszczenie terminowego powiadomienia na stronie internetowej stekloluks.by.